Commissie uit de ingezetenen van de

afdeling Orthen

 

 

     Anno 815

 Goedgekeurd bij koninklijk besluit van 1 juni 1866

 

Commissie uit de ingezetenen van de afdeling Orthen.

 

Wat doet de commissie? 
Wat de commissie Orthen precies doet en indirect voor u als Orthenaar kan betekenen, leggen we u uit aan de hand van een stukje geschiedenis. Als we ver teruggaan in de tijd komen we de naam Orthen voor het eerst tegen in het jaar 815. In het midden van de vorige eeuw behoorde Orthen stadsrechtelijk weliswaar bij de stad 's-Hertogenbosch maar was het toch een min of meer zelfstandige gemeenschap. Zo beschikten de inwoners van het buurtschap Orthen over een gemeenschappelijk vermogen, hetgeen voornamelijk bestond uit landerijen en enkele gebouwen. Het was een gemeenschap met een gekozen bestuur (destijds Schaarmeesters genoemd), dat naast het in goede banen leiden van de dagelijkse gang van zaken vooral belast was met het beheer van de bezittingen van Orthen. Nadat door het Bossche stadsbestuur het kerkhof werd aangelegd, ontstonden er grote conflicten tussen het gemeentebestuur en het bestuur van Orthen. Om deze slepende conflicten op te lossen, stelde koning Willem III bij Koninklijk besluit van 1 juni 1866 de zogenaamde verband-regeling vast.

Artikel 1 van die regeling bepaalt dat de inkomsten van het gehucht Orthen ten bate komen van dat gehucht.

Artikel 5 bepaalt dat het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch de eigendommen van Orthen weliswaar beheert maar dat een Commissie uit de Ingezetenen van de Afdeling Orthen, bestaande uit drie personen, het gemeentebestuur hierover adviseert. Meer concreet houdt de commissie zich bezig met de volgende taken:

*Beheer van het vermogen van de Orthense ingezeten (inwoners van Orthen);
*Beheer Forttoren (incl. schijvenloods);
*Onderhouden van contacten met de gemeente;
*Toekennen van subsidies aan verenigingen en financieel ondersteunen van Orthense festiviteiten;
*Stimuleren en coördineren van het gemeenschapsleven in Orthen.

Waarom is (voort)bestaan van commissie zo belangrijk?

Naar onze mening is het voor Orthen van groot belang dat de afdeling Orthen en de commissie blijven bestaan. Ook is het van belang dat het functioneren van de commissie voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. Hiervoor zijn de volgende redenen:

- door instandhouding van de afdeling Orthen behouden we het in de loop der jaren
verworven vermogen en kan de Orthense gemeenschap profiteren van de opbrengst
daarvan. Vooral in de vorm van (extra) subsidies aan verenigingen.

­ de afdeling Orthen kan beschouwd worden als een uniek cultuur-historisch monument,
dat bewaart dient te blijven (er zijn nog maar enkele van deze afdelingen in ons land)
en beschikt over een Koninklijk Besluit waarin is vastgelegd dat de Commissie uit de
Ingezetenen van deze afdeling met gezag de belangen van deze gemeenschap kan behartigen;

- Op 14 december 1995 heeft de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch nogmaals bevestigd
dat de commissie een duidelijke maatschappelijke functie vervuld voor Orthen.

De eigendommen
De eigendommen bestaan momenteel o.a. uit enkele percelen grond en een kapitaal dat uitgeleend is aan de gemeente 's-Hertogenbosch. Het bezit of het kapitaal mag niet verdeeld worden. Wel de opbrengst hiervan (bijvoorbeeld rente). Vroeger werd de opbrengst (het exploitatie-overschot) verdeeld onder de Ingezetenen van Orthen (z.g. Dorpengeld). Thans profiteren de Orthenaren van de opbrengst in de vorm van subsidies aan Orthense verenigingen, stichtingen en andere activiteiten.

Het vermogen
Het vermogen van de afdeling Orthen bestaat uit de volgende reserves en voorzieningen:

Stand per 31 december 2013:

Algemene reserves:
- Kapitaalreserve zonder bepaalde bestemming:      € 247.539
- Saldi-reserve Afdeling Orthen:                                 € 117.110
- Algemene reserve Afdeling Orthen:                         € 240.145
Totaal vermogen                                                                                      € 604.794
====================================================================================
De Afdeling Orthen kent een afzonderlijke begroting en rekening als onderdeel van de begroting en rekening bij de gemeente 's-Hertogenbosch.

Inkomsten
De belangrijkste inkomsten van de Afdeling Orthen zijn de rente-opbrengsten van de bij de gemeente belegde reserves tot een bedrag van ca. € 9.000,-.
Daarnaast ontvangt de Afdeling Orthen een bijdrage van Stadsbedrijven in de huur van gemeenschapshuis Orthen en de handboogschietbaan van de handboogschiet-vereniging Prins Bernhard ( respectievelijk € 25.580,- en € 4.730,-).
De commissie draagt jaarlijks een bedrag van € 9.080,- bij in de subsidie voor het beheer en de exploitatie van het gemeenschapshuis Orthen (Nico Schuurmanshuis). Ook neemt de commissie de huur van de schijvenloods voor zijn rekening. De gebruikers van de schijvenloods (Gemeenschapshuis en Orthense Harmonie) betalen alleen voor de energiekosten.


Uitgaven
De uitgaven bestaan uit het verlenen van subsidies aan verenigingen die sportief, cultureel of maatschappelijk binnen Orthen actief zijn (totaal € 4.980,-). Ook zijn er uitgaven voor representatie, administratie en het beheer van het afdelingsvermogen. Tevens zijn in de begroting een post geraamd voor volksfeesten ( € 1.500,-).
Daarnaast bedraagt de subsidie aan het gemeenschapshuis € 34.660,- (waarvan € 25.580,- als bijdrage huur) en de subsidie aan de handboogschietvereniging € 4.730,- (bijdrage huur).
De Forttoren met schijvenloods wordt gehuurd van de gemeente 's-Hertogenbosch en door de Afdeling Orthen verder onderverhuurd aan particulieren, verenigingen e.d. Op dit moment worden de units in het Fort gebruikt als atelier en één unit wordt gebruikt als oefenlokaal voor muziek. De heemkundeverening "de Orthense Schaar" gebruikt een ruimte voor opslag van alle gegevens over Orthen en de commissie Orthen gebruikt de kelder als vergaderruimte.
De exploitatie van de Schijvenloods ligt in handen van Stichting Gemeenschapshuis Orthen.

 

 

 

 

 

 © Ad van der Aa